• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญเล็กรับตายาย สารทเดือนสิบ

 

วันนี้ (3 กันยายน 2563) ซึ่งตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 หรือ ทำบุญเล็กรับตายาย วันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ชุมชนบ้านไม้ฝาด คณะกลองยาวบ้านไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยแห่ขบวนกลองยาวพร้อมด้วยหมรับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีสารทเดือนสิบของพี่น้องภาคใต้ ไปยังวัดไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง วัดประจำตำบลไม้ฝาด ตลอดระยะทางคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านร่วมกันสร้างสีสรรค์ด้วยการรำหน้าขบวนกลองยาว แห่หมฺรับที่จัดขึ้นตามประเพณี คือ การบรรจุและประดับด้วยสิ่งของ อาหาร ขนมเดือนสิบลงภายในภาชนะที่เตรียมไว้ ประเภทอาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน ขนมอันเป็นสัญลักษณ์ของสารทเดือนสิบเป็นสิ่งสำคัญของหมฺรับ ได้แก่ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง (ขนมไข่ปลา) ขนมบ้า ขนมดีซำ ขนมที่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับได้นำไปใช้ประโยชน์ ตามลำดับชั้นการจัด

บรรยากาศการแห่ขบวนกลองยาวและหมฺรับ เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนาน สำหรับขบวนกลองยาวนำทีมโดยนางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ผศ.กรรณิการ์ บัวเรือง อาจารย์ประจำสาขาการบัญชีผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะทำงาน นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมสาธิตการทำขนมวันสารทเดือนสิบโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแข่งขันจัดหมฺรับ โดยมีตัวแทนนักศึกษา 3 สังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวรับ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยของชาวภาคใต้ เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับลูกหลาน นักศึกษา และประการสำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน กับ สถาบันการศึกษา การทำบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เพื่อให้บรรดาลูกหลานได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยจะมีขึ้นใน 2 ห้วง คือ บุญเล็กหรือรับตายาย ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือนสิบ (3 กันยายน 2563) และบุญใหญ่หรือส่งตายาย วันแรม 15 ค่ำเดือนสิบ (17 กันยายน 2563)

 Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS