• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

 

เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) อ.เมือง จ.ตรัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ภายใต้ "กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ" โดยมี อาจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง