• ภาษาไทย
    • English

การทำขนมคุกกี้ธัญพืช

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ณ โรงเรียนหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในการทำขนมคุกกี้ธัญพืช ให้กับนักเรียนระดับปฐมศึกษา น้อง ๆได้รับความรู้และบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน