• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1

 

อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมโฮมรูมสำหรับบุคลากรสำนักงานคณบดีขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยน คือ กระบวนการทำงาน การทำงานทดแทนกันได้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี และในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป    

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS