• ภาษาไทย
    • English

แปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น (บรก.)

 

สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กิจกรรมย่อยที่ 3 การให้บริการวิชาการทางด้านแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีคณาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การแปรรูปทอดมันปลาผสมสาหร่ายพวงองุ่น การแปรรูปฮ่อยจ้อปูผสมเนื้อปลาและสาหร่ายพวงองุ่น บรรจุภัณฑ์สำหรับทอดมันปลาและฮ้อยจ้อปลา ให้กับกลุ่มแม่น้ำเกษตรบ้านนาหละ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS