• ภาษาไทย
    • English

การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (บรก)

 

สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีการประมง ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสาหร่ายทะเลและการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่ชุมชน และเป็นแหล่งให้ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในชุมชนบ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS