• ภาษาไทย
    • English

สบู่สมุนไพรจากเครื่องแกง (บรก.)

 

สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กิจกรรมย่อยที่ 1 การให้บริการวิชาการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากชุมชน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณวิภา ไชยชาญ อ.เตือนใจ ปิยัง อ.กัตตินาฎ สกุลสวัสดิพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การนำวัสดุเศษเหลือจากเครื่องแกงของชาวบ้านบ้านนาหละนำมาทำสบู่สมุนไพร ณ บ้านนาหละ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น เป็นหัวหน้าโครงการ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS