• ภาษาไทย
    • English

Green Youth ประจำปี 2562

 

ชมรมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562 ในรอบแรก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS