• ภาษาไทย
    • English

รางวัลการนำเสนอดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทั้งสามท่านกับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2 NAVE2020 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี โดยหัวข้อที่นำเสนอผลงานมีดังนี้

1. นายนินทร์พัทธ์ พรหมฤทธิ์ หัวข้อ "การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของขยะในโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. นายทวีศักดิ์ สุวรรณจันทร์ หัวข้อ "การศึกษาคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา กรณีศึกษา แม่น้ำตรัง

3. นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดพัทลุง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS