• ภาษาไทย
    • English

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาถิ่นใต้

 

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาถิ่นใต้ ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี อาจารย์ผ่องศรี พัฒนมณี เป็นประธานในการจัดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป และนักศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม : การแข่งขันภาษาถิ่นใต้ การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้าน และรำกลองยาว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาถิ่นใต้อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน.นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาถิ่นใต้

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมและความเป็นไทย ในปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยมาก เช่น คติ ความคิด ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม การประกอบอาชีพ การปฏิบัติ สืบทอดกันมา เป็นต้น ท่ามกลางความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ควรมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ และฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS