• ภาษาไทย
    • English

ทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านไร่ออก

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง วัตถุประสงค์หลัก เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและปรับปรุงศาสนสถาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานองค์กฐิน และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมแห่กฐินจากบ้าน นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ ไปยังสำนักสงฆ์บ้านไร่ออก ระยะทาง 500 เมตร โดยมีกลองยาวและนางรำเป็นผู้นำขบวน ซึ่งยอดกฐินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,599 บาท

 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS