• ภาษาไทย
    • English

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวเปิดโครงการและคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายและลงภาคสนาม เกี่ยวกับระบบนิเวศชายหาด การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จำนวน 96 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS