• ภาษาไทย
    • English

ธนาคารปูม้าระดับจังหวัดตรัง กระบี่

        

        จังหวัดตรัง จัดการประชุมปูม้าระดับจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ตามโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” ภายใต้โครงการการขยายธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด จัดการประชุมปูม้าระดับจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ตามโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” ภายใต้โครงการการขยายธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ คณะทำงานโครงการขยายผลธนาคารปูม้าและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่าสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินการหนุนเสริมธนาคารปูม้า โดยบูรณาการความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขับเคลื่อน เพื่อช่วยพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี 2550 และผลการศึกษาพบว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินจุดสมดุล จึงได้มีข้อเสนอในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนโดยการกำหนดเครื่องมือทำประมง ที่เหมาะสม แหล่งอนุบาลที่ควรกันเขตพื้นที่

          ซึ่งการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้การทำธนาคารปูม้า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายธนาคารปูม้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ทั้งนี้โครงการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานของภาครัฐและชุมชนชายฝั่ง จำนวน 150 คนจากจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ เข้าร่วม อีกทั้งได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับชุมชนที่ดำเนินการธนาคารปูม้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับผู้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ปูม้าให้อยู่คู่ทะเลไทยตลอดไป

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS