• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงาน บ.ปูนซีเมนต์ไทย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น, อาจารย์เตือนใจ ปิยัง, อาจารย์กัตตินาฎ สกุลสวัสดิพันธ์ นำนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายวิชาสัมมนาภายใต้หัวข้อสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมยุคใหม่สู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูเหมืองบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS