• ภาษาไทย
    • English

กองทุนมาเรียม เพื่อพะยูนตรัง

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมเสวนา “กองทุนมาเรียม” เพื่ออนุรักษ์พะยูนตรัง ในประเด็นพฤติกรรมของพะยูนและกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พะยูน ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS