• ภาษาไทย
    • English

International workshop on sea bass

โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ โครงการ International workshop on sea bass (Lates calcarifer ) breeding จัดอบรม ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2562 อบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ของกรมประมง ประเทศบังกลาเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ MD.Mozzammel Hoque และ DR.Shafiqur Rahman โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากร

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS