• ภาษาไทย
    • English

รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสาวศิริวรรณ ดำสัง นักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดี กับรางวัลที่ได้รับ และขอให้ยึดมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไป