• ภาษาไทย
    • English

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากใบกาแฟ

รศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง ให้บริการวิชาการ การผลิตชาจากใบกาแฟพร้อมบริโภค เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ชุมชนทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากใบกาแฟ การดูแลจัดการคุณภาพของวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งความรู้ทางด้านสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการผลิต ให้กับ กะช่อง ฮิลล์ รีสอร์ท โดยมี ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ เจ้าของร้านกะช่อง ฮิลล์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านการผลิตชา ณ กะช่อง ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS