• ภาษาไทย
    • English

บริการวิชาการ กลุ่มชุมชนบ้านนาหละ อ.สิเกา จ.ตรัง

สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนกิจกรรมย่อยที่ 1 การให้บริการวิชาการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากชุมชน ตำบลบ้านไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านนาหละ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อจัดการวัสดุเศษเหลือจากสาหร่ายพวงองุ่นและของเสียจากชุมชนประมง ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS