• ภาษาไทย
    • English

คุณค่าของครู The Values of Teachers

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ผ่องศรี พัฒนมณี อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลประเภทครูผู้เป็นต้นแบบของนักบริการวิชาการรับผิดชอบต่อสังคม, ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับรางวัลประเภทรางวัล ประเภทหน่วยงานต้นแบบของนักบริการวิชาการรับผิดชอบต่อสังคม, และอาจารย์เตือนใจ ปิยัง อาจารย์จากสาขาสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครู ครั้งที่ 8 “คุณค่าของครู The Values of Teachers” ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS