• ภาษาไทย
    • English

ค่ายบูรณาการโรงเรียนเทศบาล 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการกิจกรรมค่ายบูรณาการ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพงสุรินทร์)  เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 5 จำนวน 67 คน เข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทักษะในการปฏิบัติและเทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปสู่การทำโครงงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS