• ภาษาไทย
    • English

Special Lecture

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้มีโอกาสในการฟังบรรยายพิเศษ Special Lecture: Fish Biology Research_Inspiration for Marine Scientists โดยได้รับเกียรติจาก Joshua Egan จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา