• ภาษาไทย
    • English

สารทเดือนสิบ วิทย์-ประมง ตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมแห่ขบวนหมรับ โดยมีกองยาวของนักศึกษาร่วมขบวนแห่หมรับด้วย สร้างความครืนเครงและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของพี่น้องชาวภาคใต้สืบไป

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/