• ภาษาไทย
    • English

Poster Presentation “Highly Commended”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Poster Presentation “Highly Commended” จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study and Development of the Local Fishery Products in Palian River Basin to the Food Standards. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference “Academic Network Bridge through Research ระหว่างวันที่ 29 -31 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/

Fanpage สาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ : https://www.facebook.com/Fanpage-Foodindustry-Trang-1580629815293561/