• ภาษาไทย
    • English

บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded” จากผลงาน The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and Shelf life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) with a New Formulation. ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 6  6th International conference on Creative Technology in the theme of “Interdisciplinary for Thailand 4.0”. Rajamangala University of Technology Krungthep ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ Cholchan Pattaya Resort in Pattaya, Chonburi, Thailand. โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/