• ภาษาไทย
    • English

Thailand Research Expo 2018

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ และเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเพียงสองศูนย์ในภาคใต้ เข้ารับป้ายศูนย์วิจัยชุมชนจากรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมงานวิจัยของไทย 2018 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ เซนทรัลเวิล กรุงเทพมหานคร