• ภาษาไทย
    • English

ประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง 13

เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมรกต สุขเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายยอดเยี่ยม จากเรื่องการเลี้ยงฟองน้ำสีน้ำเงินในภาชนะที่ต่างกันเพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง โดยมี รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมได้รับ รางวัลเงินสดจำนวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร โดยมี ผศ.มาโนช ขำเจริญ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  #Gallery   #Fanpage