• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ : การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกษณฑ์ทหาร) ปีการศึกษา 2559