• ภาษาไทย
    • English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ในการมอบทุนการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับนักศึกษาจำนวน ๑ คน คือ นายจิรพนธ์ ฤทธิพงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์