• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย (๓๐เม.ย.๕๘)

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   เรื่อง  ขอให้เสนอโครงการวิจัย  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/text_pdf/rd11-300458.pdf  <คลิกเลย และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงาน ฯได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘