• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทสงทะเล

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติบนการนำความรู้พื้นฐานทฤษฎีมาปรับใช้ได้จริง