• ภาษาไทย
    • English

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

 

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (WIL1) ด้านขั้นตอนการผลิตแปรรูปสัตว์น้ำเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ แพปลา ว.วิวัฒน์ และ สุดทะเล fresh andaman สินค้าทะเลสด แพปลา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช เป็นอาจารย์ประจำวิชาและดูแลนักศึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
==================

สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
==================

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
-Website: https://fishtech.rmutsv.ac.th
-Facebook: https://www.facebook.com/fishtechRUTS
-Youtube : fishtechchannel
-TikTok : @fishtech179