• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัฟนัน มะฉุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ขอแสดงความยินดีกับ นายอัฟนัน มะฉุ นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทอ.) ชั้นปีที่ 2 ตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3 

ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม และ Dongseo University เมืองปูซาน สาธารรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)