• ภาษาไทย
    • English

ระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะด้วย IoT

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพลิกโฉมการเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์เชิงบูรณาการ
"หลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพน้ำอัจฉริยะด้วย IoT เพื่อการเลี้ยงกุ้ง"  อบรมฟรีในวันที่ 8 กันยายน 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/rKAQtHHnJLdL9ej69 
ตั้งแต่วันนี้-7 กันยายน 2566

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ: นักศึกษาประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพเกษตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน