• ภาษาไทย
    • English

ด้านแผนงานวิจัย

 

เพชรศรีวิชัย ด้านแผนงานวิจัย แผนงานวิจัยเรื่อง : การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน ระดับดีเด่น