• ภาษาไทย
    • English

นักประดิษฐ์คิดค้น

 

เพชรศรีวิชัย นักประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ระดับดีมาก