• ภาษาไทย
    • English

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 

(ช่วงเช้าวันนี้) 10 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  และมี ว่าที่ร้อยตรีทินณภพ ควรวิไล เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ฟาร์มเฉลิมเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ศิษย์เก่าเยือนถิ่นเสม็ดขาว ร้อยเรื่องราวประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม ณ ห้องประชุม รองศาสตาจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550