• ภาษาไทย
    • English

ฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ พร้อมคณะฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย “ฤดูการสืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง” ปี 2563 ได้เสนอแนะให้ชุมชนฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง ในการนี้จึงได้ร่วมกับ นายสายชล เสาะซิ้ว ประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวโคกทรายชายคลอง ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรสู่วิสาหกิจชุมชนฯ โดยร่วมกันนำแม่กุ้งก้ามกรามที่มีไข่มาฟักให้เป็นตัวลูกกุ้ง และนำลูกกุ้งที่ฟักเป็นตัวไปปล่อยในแม่น้ำตรังเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืน

โดยวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ร่วมกันทดลองเพาะฟักแม่กุ้งก้ามกรามที่มีไข่แก่ด้วยระบบที่ชุมชน สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ดำเนินการชุดแรกด้วยแม่กุ้งก้ามกรามจำนวน 3 ตัว ลูกกุ้งชุดแรกฟักออกเป็นตัวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 จำนวน 8 หมื่นตัว และแม่กุ้งอีก 2 ตัว ไข่ฟักเป็นตัวได้ลูกกุ้งในวันต่อมาอีกจำนวน 1 แสน และ 8 หมื่น ตัวตามลำดับ

และวันที่ 26 กันยายน 2565 ทางวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโคกทรายชายคลอง ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยลูกกุ้งที่ฟักเป็นตัวลงสู่แม่น้ำตรัง ณ ท่าเรือหน้าบ้านโคกทราย  โดยได้รับเกียรติจาก นายณภัทร ผลิผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกกุ้ง และได้ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวคิดในพัฒนานวัตกรรมฟื้นฟูทรัพยากรในแม่น้ำตรัง รวมถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโคกทรายชายคลอง และนวัตกรรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลย่านซื่ออย่างยั่งยืน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS