• ภาษาไทย
    • English

7 อาชีพ ทำเงิน สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมขับเคลื่อน จัดกิจกรรม 7 อาชีพ ทำเงิน สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การปลูกผักผสมการเลี้ยงสัตว์ การอนุบาลลูกปลานิลเชิงพาณิชย์ การอนุบาลลูกปูดำเชิงพาณิชย์ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การเลี้ยงกุ้งขาว การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และการแปรรูปอาหาร   โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับคือ รายได้ ทักษะด้านอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ต่อยอดสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/fishtechRUTS 

#คณะวิทย์-ประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง