• ภาษาไทย
    • English

การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับบริจาค

อ.ขวัญตา ตันติกำธน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และบุคลากรสังกัดคณะ ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับบริจาค เพื่อ "new normal ชาวตรัง" กลิ่นพืช จำนวน 3 ชนิด โดยมีการตั้งชื่อกลิ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ดังนี้ กลิ่นอลิเซีย กลิ่นพริสมา และกลิ่นนิเวีย บรรจุโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงร่วมกับวิทยาเขตตรัง 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/fishtechRUTS 

#คณะวิทย์-ประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง