• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหาร สวทช.และ สท. เยี่ยมชมคณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์คณะฯ ได้ต้อนรับ ผอ.วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันการจัดการฯ (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะทำงานจาก สท. ได้เข้าเยี่ยมชมการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ต้นแบบของงานวิจัยเพื่อการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ซึ่งจะเยี่ยมในพื้นที่สงขลาและนครศรีธรรมราช ในโอกาสต่อไป เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันภายใต้กระทรวงเดียวกัน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS