• ภาษาไทย
    • English

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 20 ราย รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2561 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง