• ภาษาไทย
    • English

1 ใน 10 ปั้นฝันเดอะบันฑิต ปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการปั้นฝันเดอะบันฑิตปีที่5 ซึ่งมี ผศ.มาโนช ขำเจริญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRMUTSV/

Fanegage สาขา : https://www.facebook.com/Aonuton/