• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งโรจน์ นวนศรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายรุ่งโรจน์ นวนศรี นักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 57 โดยพุทธสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา