• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2565

 


ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่  10 - 24 พฤศจิกายน 2565 

- ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ https://trang.rmutsv.ac.th/regis2/admission66 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2565

- ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นทุกธนาคาร หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2565


- ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565)

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon time5_25-11-65.pdf2.51 MB