• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฯ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ ๑ (๓๐เม.ย.๕๘)