• ภาษาไทย
    • English

หน่วยประกันคุณภาพ

 
 

ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
  1. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559) (สกอ.)                                                                                                                  
  2. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธานกรรมการ) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559) (สกอ.)                                                                                    
  3. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ) (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559) (สกอ.)                                                                                              
  4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   
  5. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2557  
  6. รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557                                                                                                                                       
  7. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557  
  8. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน  มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557                                   

 
 
ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559    


 

ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558

 


 

แนวปฏิบัติและคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 


 

คลังข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557    << คลิกดู