• ภาษาไทย
    • English

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

เบอร์โทรศัพท์ : 

อีเมล์ :

เว็บไซต์สาขา/หน่วยงาน : อยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์สาขา

 

สาขาเทคโนโลยีการประมง ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง ตั้งแต่การวางแผนงานและการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถใช้ทรัพยากรประมงได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพและยั่งยืน รวมถึงการผลิตบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกระบวนการจัดการธุรกิจสัตว์น้ำ ทั้งด้านการผลิต การเงิน การลงทุน การบัญชีและการตลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสัตว์น้ำ อีกทั้งมีความสามารถในการทำวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถแข่งขันในระดับสากล