• ภาษาไทย
    • English

สาขาศึกษาทั่วไป

      เบอร์โทรศัพท์ : 

อีเมล์ :

เว็บไซต์สาขา/หน่วยงาน : http://ge.fishtech.rmutsv.ac.th

สาขาศึกษาทั่วไป มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกสาขาวิชามีความรู้และมีความพร้อมในด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม พลศึกษา อันจะเห็นได้ว่ารายวิชาพื้นฐานมีความสำคัญยิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลักในการเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองเพื่อพร้อมรับความรู้ในศาสตร์ต่างๆต่อไปนี้