• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Industry

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหาร)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Industry)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Food Industry)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

4.1 นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ทางด้านอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4.2 พนักงานฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นต้น 

4.3  ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

5.1 การตลาดและการจัดการธุรกิจอาหาร (Marketing and Food Business Management)

5.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารสมัยใหม่ (Modern Food Packaging Design)

5.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Desing and Development)

5.4 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารรายใหม่ (Electronic Commerce for Food Business Startup)

5.5 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง (Quality and Safety Management of Fishery Products Production)

5.6 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Technology)

5.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมประมง (Health Food Products Development from Fishery Industry)

5.8 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery Technology)

5.9 วิทยาศาสตร์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Science of Bakery Ingredients)

5.10 ผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อสุขภาพ (Healthy Bakery Products)

5.11 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods Technology)

5.12 อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (Functional Foods for Older Person)

5.13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ Nutraceuticals and Functional Foods Development

6.ลักษณะการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านอาหาร และการประกอบการธุรกิจอาหารสมัยใหม่  เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การประกอบอาชีพได้

7.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 4 ปี

1. ม.6 หรือ เทียบเท่า

2. ปวช. สาขาที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

เทียบโอน

1. ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมอาการโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

8.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
9.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท  / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม
10.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
11.ภาพกิจกรรม          
12. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2559)    << คลิกเลย

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  (หลักสุตรปรับปรุง พ.ศ.2564)    << คลิกเลย